maandag, april 15, 2024

Help ons verzamelen

Het Indisch Familie Archief (IFA) is een archief en informatiecentrum dat genealogische, biografische en iconografische gegevens over Europese en Indo-Europese families uit het voormalige Nederlands-Indië verzamelt, beheert en toegankelijk maakt voor nakomelingen en geïnteresseerden.

Familiedossiers

Ca. 14000 namen, zie ABC index

Familiearchieven

Documenten, albums, brieven, persoonsdocumenten van één familie

Familieboeken

Genealogieën, Biografieën, Dagboeken

Familiedrukwerk

Ook familieadvertenties

Familiedocumenten

O.a. kopieën van aktes van de Burgerlijke Stand

Fotoalbums en foto's

Families, portretten, landschappen, plantages, etc

Schenken en nalaten

  • Bezit u gegevens over uw familie, dan kunt u die aan het IFA overdragen. Dat zouden wij dan zeer
  • waarderen. Het kan gaan om stambomen en documenten als akten van geboorte, huwelijk of overlijden,
  • diploma’s, rouwkaarten, alsmede foto’s en familieboeken. Kopieën zijn even goed welkom.
    U kunt in dat geval contact opnemen met het bestuur.
  • Help ons verzamelen om zo voor de toekomst het verleden te behouden.

Verleden

Veel families zijn in het bezit van een familiewapen. In principe mag iedere Nederlander die tot een familie behoort die een familiewapenbezit, een familiewapen voeren. Wie wil nagaan of hij of zij een familiewapen heeft, moet daarom eerst nagaan of het dezelfde familie betreft. Dat kan door een stamboom te maken. De door Louis Barkey getekende wapens komen uit diverse wapenboeken, Het Adelsboek of Het Patriciaat. De collectie Familiewapens bestaat uit 5 handboeken.

Wilt u weten of uw familie een wapen voert, neem dan contact met ons op.

In onze collectie zijn stadswapens opgenomen van steden uit de koloniale tijd:


Amboina, Bandoeng, Banjoewangi, Blitar, Buitenzorg, Cheribon, Garoet, Madioen, Magelang, Makassar, Malang, Medan, Menado, Modjokerto, Padang, Palembang, Pasoeroean, Pekalongan, Semarang, Soerabaja.