woensdag, mei 22, 2024

Collecties

Het Indisch Familie Archief verzamelt, beheert, selecteert en presenteert archieven die inzicht geven in de geschiedenis van Nederlands-Indië.

Familiedossiers

Ca. 15000 zie Index op Alfabet

Familiearchieven

Documenten, albums, brieven, persoonsdocumenten van één familie

Familieboeken

Genealogieën, Biografieën, Dagboeken

Familiedrukwerk

Ook familieadvertenties

Familiedocumenten

O.a. kopieën van aktes van de Burgerlijke Stand

Fotoalbums en foto's

Families, portretten, landschappen, plantages, etc

Voor onderzoek aanwezig:

  • Kopieën van de gegevens van de Burgerlijke Stand uit de Regerings Almanakken (Regeringsalmanakken en Adresboeken zijn bij ons op dvd raadpleegbaar).
  • Uitgaven van de Indische Genealogische Vereniging ( Indische Navorscher, bronnenpublicaties) en de DVD van de IGV.
  • Diverse naslagwerken (o.a. boeken van Maarten Etmans betreffende Ambon, Banda en Saparoea).
  • Atlassen, plattegronden.
  • Informatie betreffende Japanse kampen van Henk Beekhuis (geen naamlijsten van geïnterneerden).
  • Microfiches met gegevens uit de Javasche Courant.
  • Wapenboeken van dhr. L.J. (Louis) Barkey***
  • Uittreksels stamboeken van militairen en ambtenaren (collectie Koster).
  • Inventaris op Rubrieken van Frans Kiesel.

Familienamen

Indien een door u gezochte familienaam niet op een index voorkomt wil dat niet altijd zeggen dat er geen gegevens van die familie in het archief aanwezig zijn. Soms zijn deze later toegevoegd. Om zekerheid te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen.

Familieboeken

Het Indisch Familie Archief beschikt over een groot aantal familieboeken die op de studiezaal kunnen worden ingezien. Mocht u in het bezit zijn van een familieboek maar komt de familienaam niet in deze lijst voor, dan zouden wij het zeer op prijs stellen indien u bereid zou zijn een exemplaar van uw familieboek aan ons archief af te staan.

Wapenboeken

Veel families zijn in het bezit van een familiewapen. In principe mag iedere Nederlander die tot een familie behoort die een familiewapenbezit, een familiewapen voeren. Wie wil nagaan of hij of zij een familiewapen heeft, moet daarom eerst nagaan of het dezelfde familie betreft. Dat kan door een stamboom te maken. De door Louis Barkey getekende wapens komen uit diverse wapenboeken, Het Adelsboek of het Het Patriciaat. De collectie Familiewapens bestaat uit 5 handboeken. 
Wilt u weten of uw familie een wapen voert, neem dan contact met ons op.

In onze collectie zijn stadswapens opgenomen van steden uit de koloniale tijd:


Amboina, Bandoeng, Banjoewangi, Blitar, Buitenzorg, Cheribon, Garoet, Madioen, Magelang, Makassar, Malang, Medan, Menado, Modjokerto, Padang, Palembang, Pasoeroean, Pekalongan, Semarang, Soerabaja.